Eigen Regie Model & AVG

Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming wetgeving (AVG) op 28 mei 2018 is ingevoerd, mag de werkgever volgens de Autoriteit Persoonsgegevens bij een ziekmelding, waarbij de Wet Verbetering Poortwachter geldt, geen medische vragen meer stellen.

Zonder tussenkomst van de bedrijfsarts mogen evenmin vragen gesteld worden, over welke taken een ziekgemelde werknemer nog wél zou kunnen verrichten.

In feite mag een werkgever of manager alleen maar vragen wat iemand niet kan. Dat is lastig communiceren. Hierdoor kan men in een Eigen Regie Model (ERM) minder adequaat te reageren op problematiek.

 

Het ERM is buiten de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) om, nog wel mogelijk, waardoor werkgevers toch regie op verzuim houden.

Wanneer de oorzaak voor het verzuim niet primair medisch lijkt, kan de werkgever met de werknemer een gesprek aangaan, om samen tot een oplossing te komen. Daarmee wordt een onnodige ziekmelding en ziekteverzuim voorkomen.

 

Na 28 mei 2018 hebben diverse organisaties een aangepast Eigen Regie Model gemaakt. Dit is gebaseerd op de gedachte de werknemer geen ziekmelding doet wanneer de oorzaak niet medisch is.

Het gaat dan niet om ziekte, maar om een minder functioneren of enigszins disfunctioneren, veelal op persoonlijk en sociaal gebied. Dit kan ontstaan door drukte, sociale problemen of andere mentale overbelasting. Dit kan leiden tot minder mogelijkheden voor optimaal werken.

Een concrete ziekte of gebrek is niet aan de orde, maar ontstaat vaak wél als er geen hulp wordt geboden !

 

Bij problemen, zonder ziekmelding, kunnen werknemer en werkgever wél samen in gesprek gaan om tot een oplossing te komen.

In sommige situaties als stagnatie dreigt, stel ik een drie-gesprek voor. Hierbij zijn de werknemer, de werkgever en ik betrokken. Dan kan ik tevens letten op de medische privacy van een werknemer.

Bij grote klanten regelt een Casemanager een Preventief spreekuur, waarna een drie-gesprek volgt. In ongeveer een uur tijd kunnen daarmee de concrete stappen worden gezet om de problematiek op te lossen.

Meestal wordt een verlofoplossing gevonden of een taakaanpassing gerealiseerd. Daarnaast worden afspraken gemaakt over 'to do' activiteiten, die vervolgens door werknemer en werkgever worden ondernomen.

 

Dit alles is mogelijk, omdat de werknemer niet is ziekgemeld.

De werkgever heeft derhalve niet te maken heeft met de strakke ‘Beleidsregels Zieke Werknemer’, van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die weer vallen onder de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).