Eigen Regie Model voorwaarden

Aan de keuze voor de Maatwerkregeling, ofwel het Eigen Regie Model (ERM), zijn een paar voorwaarden verbonden:

 

a. in uw organisatie is overeenstemming over deze regeling met de Ondernemingsraad (OR), Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of deze regeling is in de CAO mogelijk gemaakt.

 

b. u heeft zich bij het ERM verplicht een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met een geregistreerde bedrijfsarts, wegens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), ten behoeve van verzuimadvisering en verzuimbegeleiding.

 

c. u heeft de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ter toetsing voorgelegd aan één van de vier zogeheten ‘kerndeskundigen’: bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige.

 

d. u heeft advies gekregen over Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Intredekeuringen en Aanstellingskeuringen, voor zover dit laatste is toegestaan.