Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en PAGO

 

In artikel 18 van de Arbowet staat beschreven: 'werkgevers dienen werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken'.

 

Met 'een onderzoek ondergaan' wordt het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) bedoeld.

Het woord 'periodiek' duidt op de frequentie van een PMO. Dit is niet vastgelegd, behoudens bij het werken met giftige- of kankerverwekkende stoffen en in sommige arboconvenanten.

Een PMO frequentie van eens per vier jaar komt is gangbaar.

Naarmate werknemers ouder worden, vindt het PMO vaker plaats.

 

Een PMO is een recentere en meer uitgebreide versie van het Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek, PAGO. Er zijn een aantal verschillen tussen een PMO en een PAGO:

-Bij een PMO zijn zowel werkgever als Ondernemingsraad actief bij de voorbereiding en uitvoering betrokken. Bij een PAGO was dit niet altijd het geval.

-Bij een PMO gaat het niet alleen om gezondheidsonderzoek, zoals bij een PAGO, maar ook om vervolgacties. Daarmee kan de gezondheid van werknemers niet alleen worden vastgesteld, maar ook worden verbeterd.

-Bij een PMO is aandacht voor zowel de lichamelijke als geestelijke conditie en de leefstijl van medewerkers. Een PAGO was alleen gericht op lichamelijke gezondheidsrisico’s in het werk.

Ik adviseer Werkgevers en Ondernemingsraden over de inhoud van een PMO.

 

Groeps- of afdelingsinformatie uit een PMO kan een Risico Inventarisatie en Evaluatie, RI&E aanvullen. Zie aldaar.